Toivari Santtu
Kaakinen Aleksi
Malen Masa
Eloranta Abenezer
Laaksonen Santtu
Lohi Niko
Järvinen Toni
Huisman Kimmo
Salim Saboor
Friman Pyry
Eetu Kuusrainen
Viljala Ville
Pirttinen Niilo
Kiesilä Matias
Teräsranta Ville
Koskinen Toni
Roponen Teemu
Hasanzada Hakim
Liukkonen Lari
Sarlin Matias
Ikäheimo Severi
Friman Pyry
Kiiveri Niko
Karlstedt Tomi
Lintinen Peetu
Järvinen Julius
Lemarié Antoine
Eemil Koskela

Valmennus

Sami Okkonen
Miika Kuntonen
Olavi Hetemäki, mv-valmennus
Henri Qvickström, fysiikka-valmennus

Data-analyytikko

Tuukka Kotimäki

Joukkueenjohtaja
Aila Janneh

Huoltaja
Matti Jaatinen

Kuljettaja
Veikko Koskinen

Kuvaus
Otto Eskola / Stagehouse
Jäppinen

Päivitetty: 18.6.2021